ประวัติเทศบาล
  ด้านการเมืองการปกครอง
  คำขวัญเทศบาล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ตราสัญลักษณ์เทศบาล
  สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม
  การบริการพื้นฐาน
  ข้อมูลอื่นๆ และ ศักยภาพในตำบล
  แผนที่ตั้งเทศบาล
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลตำบล
  หน่วยงานราชการ
  ข้อมูลกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  สินค้าท้องถิ่น
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา

 Username
 Password

 
 

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ วันแม่แห่งชาติ 2557
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ แต่ละหมู่บ้าน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 12 พรรษามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2557

13 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ประเพณียี่เป็งตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปี 2556

15 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน Big Cleaning Day

20 สิงหาคม 2556 รายละเอียด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

20 สิงหาคม 2556 รายละเอียด
โครงการ อบรมการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงดาว

11 สิงหาคม 2555 รายละเอียด
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11 สิงหาคม 2555 รายละเอียด
กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ 12 ส.ค. 2555

11 สิงหาคม 2555 รายละเอียด
โครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ดำเนินโครงการโดย เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก กองบังคับการควบคุมที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๑ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง สถานีตำรวจภูธร สถานศึกษาในสังกัด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

09 สิงหาคม 2555 รายละเอียด
โครงการ ประเพณีเข้าพรรษา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปี ๒๕๕๕

  เพื่อเป็นการบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้...
25 กรกฎาคม 2555 รายละเอียด

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง และ หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง ๑๐.๔.๓ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

14 มิถุนายน 2555 รายละเอียด
งานสรงน้ำธาตุ
ร่วมทำบุญสรงน้ำธาตุ เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าฯ

30 พฤษภาคม 2555 รายละเอียด
กิจกรรม "ต่อยอดองค์ความรู้ สู่วิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน อย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมกิจกรรม "ต่อยอดองค์ความรู้ สู่วิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน อย่างยั่งยืน" เพื่อสร้างกระแสความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในวันดังกล่าวมีการเดินรณรงค์ฯ โดยเริ่มตั้งขบวน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว

29 พฤษภาคม 2555 รายละเอียด
พิธีเปิดศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งเปิดศูนย์ กศน.ตำบลทุ่งข้าวพวง

29 พฤษภาคม 2555 รายละเอียด
อุทกภัย ๒๕๕๔

29 กันยายน 2554 รายละเอียด
อบรม-สัมนา คณะกรรมการตรวจงานจ้างงานก่อสร้าง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

01 กันยายน 2554 รายละเอียด
ช่วยภัยน้ำท่วม
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

26 สิงหาคม 2554 รายละเอียด

 

 
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 email: info@tkpm.go.th โทร.053-045120 แฟกซ์ 053-045080
Copyright © 2010 Thungkhaopuang Subdistrict Municipality